0 Habbie's online
Algemene Voorwaarden
HabMoon Help Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van HabMoon via www.habmoon.org. Door het bezoek aan en/of gebruik van deze website verklaar je deze algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en de HabMoon Regels te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

1 Gebruik van de website
1.1 De eigenaar/rechthebbende van HabMoon (hierna “HabMoon” of “wij”) en haar gelieerde ondernemingen (hierna “Gelieerde Ondernemingen” of “Sulake”) verlenen jou toestemming de website van HabMoon op www.habmoon.org (hierna de “Website”) te openen en te gebruiken, mits je deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de HabMoon Regels accepteert en naleeft.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op eventuele algemene voorwaarden van HabMoon die van toepassing zijn op producten en diensten die je via de Website kunt benaderen of kopen (hierna “Specifieke Voorwaarden”) en staan los van eventuele algemene voorwaarden van derden die van toepassing zijn op producten, toepassingen en diensten die via de Website toegankelijk zijn of die je kunt kopen. De Specifieke Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. In geval van een afwijking tussen deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, prevaleren de Specifieke Voorwaarden voor zover het die afwijking betreft.

1.3 Om één of meerdere faciliteiten van de Website te kunnen gebruiken ben je verplicht om je als gebruiker te registreren op de Website. Je dient ons van correcte, complete en aan jouw persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens.

1.4 Je dient minimaal 13 jaar oud te zijn om de Website te mogen gebruiken. Als je jonger dan 13 jaar bent, dan mag je de Website alleen gebruiken als je daarvoor toestemming hebt verkregen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Bovendien moet je in dat geval deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de HabMoon Regels samen met een van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers doornemen om er zeker van te zijn dat jij en je ouder of wettelijk vertegenwoordiger deze begrijpen.

1.5 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van al je gebruikersnamen en wachtwoorden die je in verband met de Website gebruikt en je dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor zorg te dragen dat deze vertrouwelijk en veilig worden bewaard en correct worden gebruikt en niet aan onbevoegden bekend worden gemaakt. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op jouw account plaatsvinden. Je dient ons er direct van op de hoogte te stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat je wachtwoord (waarschijnlijk) bekend is geworden bij iemand die niet bevoegd is het te gebruiken of dat het (waarschijnlijk) op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt.

1.6 Als je een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of verliest, dien je direct contact met ons op te nemen en met de door ons verrichte veiligheidsmaatregelen mee te werken. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Website via jouw gebruikersnaam en wachtwoord (tijdelijk) op te schorten als wij op enig moment van mening zijn dat de veiligheid van jouw account (waarschijnlijk) in gevaar is. Wij behouden ons het recht voor van jou te verlangen dat je één of meer door jou in verband met de Website gebruikte wachtwoorden wijzigt.

1.7 Je zult niet, al dan niet met toestemming, een gebruikersnaam en wachtwoord van een andere, bevoegde gebruiker gebruiken om toegang te krijgen tot de Website.

1.8 Wij hebben als enige het recht een door jou gekozen gebruikersnaam of wachtwoord goed te keuren of af te wijzen.

1.9 Het gebruik van de Website houdt niet in de levering van computer- of telecommunicatieapparatuur, of andere apparatuur of diensten. Om de Website te gebruiken heb je een internetaansluiting en deugdelijke telecommunicatieverbindingen nodig. Wij zijn niet aansprakelijk voor telefoon- of andere kosten die je eventueel moet maken om verbinding te maken met de Website of om deze te gebruiken.

1.10 HabMoon en/of Sulake en/of diens licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de Website (met uitzondering van de Gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd), met inbegrip van maar niet beperkt tot alle teksten, data, geluid, beelden, grafische voorstellingen, foto's, siteontwerp, applicaties, software en alle andere content die getoond wordt op of deel uitmaakt van de Website (hierna de “Content”) en de selectie, organisatie, functionaliteit, prestaties en indeling van de Content of een gedeelte daarvan. De handelsmerken, handelsnamen, logo's, ontwerpen en andere merktekens van HabMoon en Gelieerde Ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de aanduidingen “HabMoon” en “Habbie Heijn”, zijn handelsmerken van HabMoon en/of Gelieerde Ondernemingen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HabMoon worden gebruikt. Alle andere handelsmerken, handelsnamen, logo's, ontwerpen en andere merktekens zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Je zult aan alle aanvullende kennisgevingen of beperkingen te voldoen die in de Content van de Website zijn opgenomen.

1.11 Wij tolereren geen enkele inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten en behouden ons het recht voor actie te ondernemen tegen een ieder die inbreuk maakt op onze rechten.

1.12 Mits je bevoegd bent de Website te gebruiken en voldoet aan deze Algemene Voorwaarden, verlenen wij je een beperkte en herroepbare licentie (zonder het recht een van de volgende rechten in sublicentie te geven) voor het openen en gebruiken van de Website en de Content. Je mag je uitsluitend als gebruiker registreren als je een natuurlijke persoon bent. De Website is uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en je zult de Website gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving , alsmede met alle voorschriften, richtlijnen of gedragscodes waarvan HabMoon naleving vereist bij het gebruik van de Website. Het gebruik van (een deel van) de Website of Content voor een ander doel is ten strengste verboden en kan er toe leiden dat (i) wij ons recht uitoefenen om je account beëindigen; (ii) wij ons recht uitoefenen om je definitief van de website te blokkeren; en/of (iii) dat je de toepasselijke wetgeving schendt als gevolg waarvan je civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk kunt zijn. Deze licentie kan door ons te allen tijde al dan niet met opgaaf van redenen worden herroepen zonder dat een voorafgaande kennisgeving verplicht is.

1.13 Het is niet toegestaan de Website of op de Website aanwezige Content, informatie of diensten te wijzigen, kopiëren, distribueren, aan het publiek bekend te maken, over te brengen, uit te zenden, te vertonen, presenteren, reproduceren, publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te creëren, er hyperlinks naar te creëren, te deeplinken, downloaden, scrapen, framen, over te dragen, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken of exploiteren. Alle intellectuele eigendomsrechten van HabMoon en Gelieerde Ondernemingen en die van personen die content aanleveren voor de Website zijn volledig voorbehouden. Indien je méér wil weten over het gebruik van de Website of daarop geplaatste Content, of over een mogelijke licentie voor het reproduceren of hyperlinken naar de Website of daarop geplaatste Content, stuur ons dan een e-mail.

1.14 Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de computersystemen of databasebestanden van HabMoon. Het misbruiken van de beveiligingslekken is wettelijk strafbaar. Het uitvoeren van malafide inbraakpogingen (XSS, SQL Injections) en andere pogingen is niet toegestaan en hier voor zal aangifte worden gedaan.

1.16 Het uitvoeren van DdoS, of soortgelijke aanvallen op de website is niet toegestaan. De aanvaller kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is aangericht aan de website en/of servers als gevolg van de DdoS.

1.17 Wij kunnen op elk moment middelen voor het controleren van leeftijden gebruiken die ons helpen voorkomen dat minderjarigen van de Website gebruikmaken. Je zult dergelijke middelen niet proberen te omzeilen.

1.18 Het verkopen van je HabMoon account of de virtuele goederen of valuta hierop is niet toegestaan! Als dit geconstateerd wordt, hebben wij het recht de betrokken account(s) permanent te blokkeren. Deze blokkades worden niet meer opgeheven.

1.19 Je zult HabMoon en/of de Sulake Content slechts op deze of de Habbo Website gebruiken en niet via mirror websites of andere middelen. Je zult voorts geen andere middelen creëren of verschaffen waarmee anderen HabMoon en/of de Sulake Content kunnen gebruiken (bijv. via server-emulators). Het is niet toegestaan de software die de Website of de Content daarvan bevat of op de Website geleverde software, met inbegrip van eventuele door de Website of Software gebruikte communicatieprotocollen waarop een (intellectueel) eigendomsrecht rust, te reverse engineeren, decompileren of disassembleren, aan te passen of anderszins te wijzigen.

2 Gebruik van de website
2.1 De Website bevat kant-en-klare chatrooms waarop je met andere gebruikers kunt praten, en prikborden en (persoonlijke) homepages waarop je berichten en materiaal kunt plaatsen. Je zult deze faciliteiten van de Website uitsluitend gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die beleefd, juist, niet onrechtmatig, niet beledigend en niet in strijd met de goede zeden zijn en die voorts voldoen aan de eisen van deze Algemene Voorwaarden en de HabMoon Regels. Jij bent als enige verantwoordelijk voor informatie, feedback, onderzoeksresultaten, foto's, berichten of andere materialen die je op de Website plaatst of anderszins levert (hierna “Gebruikerscontent”) en de gevolgen van het plaatsen van Gebruikerscontent op de Website. Je gaat er in het bijzonder mee akkoord dat je bij het gebruik van de faciliteiten van de Website:

2.1.1 deze faciliteiten van de Website niet zult gebruiken in verband met onderzoeken, wedstrijden, piramidesystemen, kettingbrieven of junkmail, en geen ongevraagde e-mail (spam) naar anderen zult versturen;

2.1.2 anderen niet te schande zult maken, misbruiken, aanvallen, hinderlijk volgen, bedreigen, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke opmerkingen zult maken of anderszins de veiligheid en/of rechten (zoals het recht op privacy en portretrechten) van anderen zult schenden;

2.1.3 geen materiaal of informatie zult publiceren, uploaden, distribueren of verspreiden dat of die:

ongepaste, grove, lasterlijke, inbreukmakende, aanstootgevende, onfatsoenlijke, onrechtmatige of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie vormt (met inbegrip van maar niet beperkt tot pornografie, beschrijvingen van gewelddadige of seksuele handelingen, haatzaaiend materiaal of materiaal dat naar alle waarschijnlijkheid resulteert in schade of een misdrijf);

(II) onjuiste informatie over een persoon bevat;

(III) misleidend of bedrieglijk is;

(IV) inbreuk maakt op iemands recht op privacy;

(V) ertoe kan leiden dat wij een wet, (gedrags-)code of ander instrument dat op ons gedrag van toepassing is schenden of bij de schending daarvan betrokken raken;

(VI) anderszins inbreuk maakt op iemands rechten;

2.1.4 geen bestanden zult uploaden die software of ander materiaal bevatten die of dat inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteurs- en/of handelsmerkrechten tenzij je de eigendom van of de zeggenschap over die rechten hebt of daarvoor alle noodzakelijke toestemmingen hebt gekregen;

2.1.5 geen bestanden zult uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancel bots, corrupte bestanden of vergelijkbare vernietigende of corrupte software of programma's die de Website, de Content daarvan of de werking van de computer of eigendommen van een ander kunnen beschadigen, bevatten of anderszins opzettelijk vrijgeven of verspreiden;

2.1.6 geen reclame zult maken voor goederen of diensten of deze zult promoten, of te koop aanbieden of vragen;

2.1.7 geen bestanden die door een andere gebruiker zijn geplaatst zult downloaden van een (persoonlijke) homepage, chatroom of prikbord waarvan je weet of redelijkerwijze zou moeten weten dat die niet legaal gedistribueerd kunnen worden;

2.1.8 geen auteursvermeldingen, juridische of andere deugdelijke kennisgevingen of aanwijzingen van eigendom of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een geüpload bestand zult vervalsen of wissen;

2.1.9 andere gebruikers niet zult beperken in of weerhouden van het gebruiken van en plezier beleven aan de (persoonlijke) homepages, chatroom en prikborden;

2.1.10 geen gedragscode of andere richtlijnen zult schenden die op de Website kunnen worden getoond voor een specifieke faciliteit of dienst;

2.1.11 geen persoonlijke informatie over andere gebruikers zult verzamelen (door middel van robots, scrapen, dataminen of andere methodes), met inbegrip van e-mailadressen of schermnamen om ongevraagde e-mails of andere berichten te verzenden of om persoonlijke informatie over een andere gebruiker uit te wisselen of te plaatsen;

2.1.12 geen wet- of regelgeving of de wettelijke rechten van een andere gebruiker zult schenden of anderen daartoe zult aanmoedigen, en niet zult oproepen of aanzetten tot terroristische activiteiten;

2.1.13 geen valse identiteit zult aannemen (met inbegrip van het opgeven van een foutieve leeftijd) of je zult uitgeven voor andere (rechts-)personen om anderen te misleiden of anderszins;

2.1.14 geen titels zult vervalsen of anderszins identificerende elementen zult manipuleren om de oorsprong van via de Website overgebracht materiaal te verhullen;

2.1.15 geen bestand van gebruikers van de Website of andere gebruikersinformatie geheel of gedeeltelijk zult gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of (al dan niet tegen een vergoeding) aan een andere (rechts-)persoon zult verstrekken;

2.1.16 niet zult weigeren de instructies op te volgen van (medewerkers van) HabMoon of een Gelieerde Onderneming.

2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van Gebruikerscontent. Wij behouden ons het recht voor materiaal dat op de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of enige andere interactieve berichtendienst is geplaatst te beoordelen en naar eigen inzicht en zonder kennisgeving te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor de toegang tot de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden en/of de Website op enig moment zonder kennisgeving tijdelijk of definitief te beëindigen indien je de (persoonlijke) homepages, chatrooms of prikborden gebruikt op een wijze die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder met artikel 2.1.1 t/m 2.1.16 of de de HabMoon Regels.

2.3 HabMoon behoudt zich het recht voor op enig moment aanvullende informatie of aanwijzingen bekend te maken indien zij dat nodig acht om te voldoen aan geldende wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure of overheidsverzoek, of naar eigen inzicht informatie of materiaal (waaronder tevens Gebruikerscontent) geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te posten, of te verwijderen.

2.4 HabMoon is niet verantwoordelijk voor geplaatste Gebruikerscontent en wijst derhalve uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot geplaatste Gebruikerscontent, alsmede met betrekking tot alle acties die voortvloeien uit jouw deelname of die van een andere gebruiker aan de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of andere interactieve berichtendienst.

2.5 Materialen die worden geüpload op of gedownload van de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden kunnen zijn onderworpen aan beperkingen ten aanzien van gebruik, reproductie en/of verspreiding; het is jouw verantwoordelijkheid je aan die beperkingen te houden indien je materiaal uploadt of downloadt.

2.6 Je verleent HabMoon en Gelieerde Ondernemingen een eeuwigdurende, onherroepbare, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met het recht een of meer van de volgende rechten in sublicentie te geven) om jouw Gebruikerscontent te bewerken, wijzigen, verwijderen, vertalen en over te brengen en om deze te gebruiken, reproduceren, uitzenden, publiceren of anderszins wereldwijd te tonen in ongeacht welke reeds bekende of in de toekomst ontwikkelde vorm of formaat van media of technologie. Je verleent eveneens andere bevoegde gebruikers een niet-exclusieve licentie om zich via de Website toegang te verschaffen tot jouw Gebruikerscontent en die via de Website te reproduceren en te tonen.

3 Softwarelicentie
3.1 HabMoon kan bepaalde software (hierna de “Software”) ter beschikking stellen die je kunt downloaden van de Website om je gebruik van de Website te verbeteren. Software en overig materiaal wordt voor je eigen risico gedownload en jij bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computer(-systeem) of het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke Software. De Software bevat vertrouwelijke informatie en informatie waarop een (intellectueel) eigendomsrecht rust en wordt beschermd door toepasselijke wetgeving en mag slechts worden gebruikt met inachtneming van de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt verstrekt of erin is opgenomen (hierna “Licentieovereenkomst”) en die tevens de eigenaar van de Software noemt (hierna de “Eigenaar”).

3.2 Het is niet toegestaan de Software te wijzigen, kopiëren, reproduceren, publiceren, openbaar te maken, over te dragen of er afgeleide werken van te creëren en je mag de Software niet (zonder beperking) overbrengen naar een andere server of locatie voor reproductie, herdistributie, verkoop of verhuur zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe krachtens de voorwaarden van de toepasselijke Licentieovereenkomst.

3.3 HabMoon geeft geen garanties in verband met de Software. Je kunt alleen op garanties vertrouwen die door de Eigenaar in de Licentieovereenkomst zijn verstrekt.

4. Betaalde diensten
HabMoon kun je gratis spelen. HabMoon biedt echter ook optionele premium services aan op de site door middel van rechtstreekse aankoop van HabMoon Sterren of HabMoon VIPlidmaatschap. Deze optionele services kunnen bijvoorbeeld een adoptie van "virtuele huisdieren", "virtuele meubels" of "virtuele kleding" zijn. De aankoop van deze optionele premium items is onderworpen aan de clausule 4.7 (zie hieronder) en er is geen herroepingsrecht.

4.1 HabMoon biedt tegen betaling Extra Diensten (hierna de “Extra Diensten”) op de Website. Deze Extra Diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het downloaden van afbeeldingen en ringtones voor mobiele telefoons, deelname aan bepaalde games en activiteiten, inschrijving op bepaalde nieuwsbrieven en overige diensten, het adopteren van virtuele huisdieren en het leveren van virtueel meubilair of andere virtuele artikelen om je gastenkamer in te richten.

4.2 Alle virtuele items die worden gekocht uit de HabMoon Catalogus zijn aanwezig op de servers van HabMoon en toegankelijk als je de Website bezoekt, mits je deze Algemene Voorwaarden naleeft. Zij kunnen niet op jouw computer worden gedownload.

4.3 HabMoon kan op elk moment Extra Diensten terugtrekken of bepaalde nieuwe Extra Diensten beschikbaar stellen. Voor deze Extra Diensten dient altijd betaald te worden.

4.4 HabMoon kan op elk moment lopende diensten beëindigen of veranderen wanneer de Extra Diensten zijn teruggetrokken of gewijzigd. (indien dit het geval is geldt hiervoor ook 4.10)

4.5 De wijze van betaling voor de Extra Diensten wordt uitsluitend naar eigen inzicht door HabMoon vastgesteld. HabMoon kan HabMoon Sterren aanbieden die gebruikt kunnen worden voor het kopen van Extra Diensten. De HabMoon Sterren worden bij het doen van een aankoop van je rekening afgeschreven.

4.6 Wanneer de HabMoon Medewerkers bewijs vinden dat er fraude heeft plaatsgevonden bij het gebruik van onze Extra Diensten mogen wij ons recht uitoefenen om (i) je account (deels) te resetten (ii) de toegang tot je account (definitief) te ontzeggen en/of (iii) je account volledig te verwijderen van HabMoon.

4.7 Indien je fysieke producten van HabMoon koopt, heb je het recht deze in ruil voor volledige terugbetaling van reeds betaalde bedragen (met uitzondering van leverings- en servicekosten) voor eigen rekening te retourneren binnen veertien werkdagen na ontvangst, mits de goederen zich in onbeschadigde staat bevinden. Onverminderd eventuele uit de wet voortvloeiende rechten heb je geen andere rechten om de bestelde producten te weigeren c.q. te retourneren anders dan uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die met het aanbod van de producten bekend zijn gemaakt of bij de geleverde producten zijn gevoegd. Om twijfel te voorkomen wordt de digitale content direct na de aankoopbevestiging geleverd en bij de aankoop wordt aanvaard dat er geen herroepingsrecht is.

4.8 Indien je via de Website diensten van HabMoon koopt, met inbegrip van maar niet beperkt tot Extra Diensten, heb je vanaf het moment dat deze diensten ter beschikking worden gesteld, behalve voor zover bij de toepasselijke wetgeving vereist, niet het recht de diensten te weigeren of annuleren anders dan ingevolge deze Algemene Voorwaarden of aanvullende voorwaarden die met het aanbod van de diensten bekend zijn gemaakt. Deze bepaling is niet van invloed op je wettelijke rechten.

4.9 Indien je jonger dan 18 jaar bent, dien je voor het gebruik maken van de Extra Diensten toestemming te verkrijgen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

4.10 In geen geval is het mogelijk een terugbetaling te ontvangen van betaalde bedragen (met uitzondering van fysieke producten, 4.7)

5 Geen garantie
5.1 Alle op de Website geplaatste Content (met inbegrip van Gebruikerscontent) wordt uitsluitend voor persoonlijke informatiedoeleinden geleverd. Wij kunnen niet garanderen dat de Content juist, volledig of actueel is.

5.2 De Website en de Content worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden, zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook. HabMoon garandeert niet dat de Website of Content beschikbaar, ononderbroken of foutloos zijn, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de Website of de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Je gaat er meer akkoord dat HabMoon en de Gelieerde Ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de Website.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk in ons Privacybeleid vermeld, doet c.q. geeft HabMoon geen expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook omtrent de veiligheid van informatie die je via de Website kunt verstrekken of verkrijgen of de activiteiten waarmee je je tijdens je gebruik van de Website bezighoudt.

5.4 Voor zover uit hoofde van dwingendrechtelijke wetsbepalingen toegestaan sluit HabMoon uitdrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties uit ten aanzien de op de Website geplaatste Content (waaronder begrepen Gebruikerscontent) alsmede ten aanzien van content op de websites van derden die aan de Website gekoppeld zijn. Je accepteert uitdrukkelijk dat jouw gebruik van de Website en de Content, van producten en diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot Extra Diensten, (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden), Software en andere materialen en activiteiten die op de Website beschikbaar zijn, volledig voor eigen risico geschiedt.

6 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
6.1 Voor zover uit hoofde van dwingendrechtelijke wetsbepalingen toegestaan zijn wij niet verantwoordelijk voor, en wijzen wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor schade die je kunt lijden als gevolg van het gebruik van de Website, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: (a) Content op de Website (met inbegrip van Gebruikerscontent) of websites van derden die gekoppeld zijn aan de Website, met inbegrip van fouten, omissies of onzorgvuldigheden in die Content; (b) goederen of diensten (van derden) die je via de Website koopt; (c) onder jouw gebruikersnaam en password op de Website geplaatste Content (met inbegrip van Gebruikerscontent); (d) het verwijderen van of het niet opslaan of overbrengen van Content op de Website (met inbegrip van jouw Gebruikerscontent); (e) letsel of schade aan eigendommen voortvloeiend uit jouw gebruik van de Website; (f) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonlijke informatie die in onze databases is opgeslagen; (g) fouten of virussen die een derde op jouw persoonlijke computer kan overdragen als gevolg van jouw gebruik van de Website; (h) onderbrekingen van de Website; of (i) activiteiten van personen die de Website zonder toestemming gebruiken.

6.2 Voor zover niet anders bepaald door dwingendrechtelijke wetsbepalingen is enige aansprakelijkheid vanuit HabMoon en/of Gelieerde Ondernemingen te allen tijde beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag dat door jou in verband met het gebruik van de Website aan ons is betaald in de drie maanden onmiddellijk voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

6.3 Je gaat er mee akkoord in dat alle uitsluitingen en beperkingen in dit artikel 6 van toepassing zijn op alle schades, verliezen, vorderingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook, al dan niet uit hoofde van overeenkomst, als gevolg onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins.

7 Vrijwaring
Je zult HabMoon en Gelieerde Ondernemingen en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, rechtverkrijgenden en medemerkhouders (hierna gezamenlijk “Gevrijwaarde Partijen”) zowel in als buiten rechte vrijwaren tegen schades, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van, op basis van volledige vergoeding, alle gerechtelijke kosten en uitgaven, en kosten en uitgaven voor verdediging en schikkingen en alle schadevergoedingen en boetes die worden opgelegd door een regelgevende of overheidsinstelling, verband houdend met of voortvloeiend uit: (a) schending van deze Algemene Voorwaarden, (b) het gebruik of vermeende gebruik van de Website onder jouw password of ander uniek identificatiemiddel, al dan niet met jouw toestemming, (c) jouw gebruik van de Website, en (d) schending van een wet of de rechten van een Gevrijwaarde Partij of een derde door jou. De Gevrijwaarde Partijen behouden zich het recht voor de exclusieve verdediging en afhandeling van eventuele vorderingen, eisen en procedures die zich voordoen in verband met het onderwerp van deze vrijwaring op zich te nemen en over te dragen en je zult meewerken aan de verdediging daarvan door de Gevrijwaarde Partijen en de door hen aangewezen personen.

8 Garantie
Jij verklaart en garandeert dat:

(a) je over de noodzakelijke rechten en bevoegdheden beschikt om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan en je verplichtingen uit hoofde daarvan na te komen en dat je voldoet aan het vereiste leeftijdscriterium voor het gebruik van de Website; (b) je eigenaar bent van jouw Gebruikerscontent of van de wettige eigenaar van jouw Gebruikerscontent het recht hebt gekregen om deze op de Website te plaatsen; (c) jouw Gebruikerscontent voldoet aan artikel 2; (d) je alle vergoedingen, royalty's en andere voor jouw Gebruikerscontent aan derden (met inbegrip van incassobureaus) verschuldigde bedragen zult voldoen; en (e) je over de noodzakelijke rechten en bevoegdheden (en waar nodig de noodzakelijke toestemming) beschikt om aankopen via de Website te doen.

9 Derden
9.1 De Website kan toegang verlenen tot producten en diensten van onafhankelijke derden, hetzij rechtstreeks, hetzij via links naar sites die worden beheerd door derden over wie HabMoon geen zeggenschap heeft. Indien redelijkerwijs mogelijk of door wettelijk vereist zal HabMoon aangeven welke producten en diensten door derden worden geleverd. Hoewel die derden medemerkhouders kunnen zijn van HabMoon en derhalve handelsmerken van HabMoon of Gelieerde Ondernemingen kunnen bevatten of gebruiken, worden de overeenkomsten voor door derden geleverde producten en diensten rechtstreeks tussen jou en de betreffende derde getekend. HabMoon is geen partij bij of op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor transacties met betrekking tot producten of diensten die door derden worden aangeboden of voor content of informatie die in verband daarmee beschikbaar is, of voor de beschikbaarheid van de door derden beheerde websites. Je bent zelf verantwoordelijk voor de evaluatie van informatie, producten of diensten die door dergelijke derden worden aangeboden.

9.2 De links naar andere websites kunnen cookies bevatten of vragen om persoonlijke informatie; aangezien wij geen zeggenschap over deze websites hebben, accepteer je dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de daden van dergelijke websites.

9.3 Delen van de Website kunnen advertenties en andere commerciële boodschappen bevatten afkomstig van derden. Het is de verantwoordelijkheid van die derden om ervoor te zorgen dat dergelijk materiaal voldoet aan de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving. Je accepteert dat wij niet aansprakelijk zijn in verband met dergelijke advertenties of commerciële boodschappen.

10 Gebruiken opslag
Je gaat er mee akkoord dat HabMoon grenzen ten aanzien van het gebruik van de Website kan vaststellen, waaronder, maar niet beperkt tot gebruikstijden, het maximum aantal dagen dat berichten of andere geüploade content op de Website blijft staan, het maximum aantal berichten dat door een account op de Website kan worden verzonden of ontvangen, de maximale omvang van een bericht dat door een account op de Website kan worden verzonden of ontvangen, de maximale schijfruimte die op servers van HabMoon voor jou gereserveerd is en het maximum aantal keren en de maximale duur dat je binnen een bepaald tijdsbestek toegang hebt tot de Website.

11 Privacy
Persoonlijke informatie die je over jezelf aan HabMoon verstrekt in het kader van het gebruik van de Website, wordt door HabMoon slechts gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat een bindend onderdeel vormt van deze Algemene Voorwaarden. Door het verstrekken van persoonlijke informatie aan HabMoon ga je er mee akkoord dat wij die informatie kunnen bewerken voor de doeleinden waarvoor je deze informatie hebt verstrekt en zoals beschreven in ons Privacybeleid en verder in overeenstemming met bepalingen van dwingend recht. Als je niet akkoord gaat met ons Privacybeleid, verstrek ons dan geen persoonlijke informatie. Wij wijzen erop dat het Privacybeleid niet van toepassing is op websites, content en materiaal die door derden worden beheerd of geleverd.

12 Beëindiging en opschorting
12.1 Het is je te allen tijde toegestaan je account om welke reden dan ook te beëindigen door ons te e-mailen via de HabMoon help tool. Als je betaald hebt voor toegang tot diensten op de Website (met inbegrip van eventuele Extra Diensten) waarvoor uit hoofde van Specifieke Voorwaarden een minimale termijn geldt, heb je tot het einde van die termijn toegang tot de Website, onverminderd ons recht jouw toegang tot de Website op grond van artikel 12.2 te beëindigen. De reeds in verband met die diensten in rekening gebrachte vergoeding blijven verschuldigd en deze Algemene Voorwaarden blijven tot het einde van de betreffende termijn volledig van kracht en van toepassing op die diensten.

12.2 Het is ons te allen tijde toegestaan jouw toegang tot de Website zonder kennisgeving te beëindigen of je account op te schorten indien: (a) je deze Algemene Voorwaarden of de HabMoon Regels schendt, (b) je gedurende zes achtereenvolgende maanden niet ingelogd bent geweest; (c) fraude heeft plaatsgevonden tijdens het gebruiken van onze Extra Diensten of (d) indien de Website gesloten zal worden of met andere diensten gecombineerd. In geen geval heb je recht op terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen.

13 Gevolgen van beëindiging
Indien jij of wij toegang tot de Website beëindigen op grond van respectievelijk artikel 12.1 of 12.2, kunnen wij je account en jouw Gebruikerscontent verwijderen.

14 Wijziging of beëindiging van website
Wij kunnen de Website (of een gedeelte ervan) te allen tijde naar eigen inzicht en om welke reden dan ook wijzigen of de toegang daartoe opschorten of staken, zonder uit hoofde daarvan aansprakelijk te zijn.

15 Wijzigingen van Algemene voorwaarden
15.1 Wij hebben te allen tijde het recht geheel naar eigen inzicht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, en/of de prijs van de Extra Diensten te verhogen. Door deze Website na een dergelijke wijziging te gebruiken zul je aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden gebonden zijn.

15.2 Indien wij in redelijkheid van mening zijn dat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden op grond van artikel 15.1 in jouw voordeel of neutraal voor je is, kunnen wij die wijziging aanbrengen zonder je daarover te informeren.

15.3 Indien wij in redelijkheid van mening zijn dat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden op grond van artikel 15.1 een wezenlijk en nadelig effect op jou heeft, zullen wij je via HabMoon.org in kennis stellen en kun je gebruik maken van je recht om je account te beëindigen op grond van artikel 12.1.

15.4 Wij adviseren je regelmatig de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden in te zien.

16 Wedstrijden, prijsvragen en verlotingen
16.1 Wij kunnen wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, verlotingen en andere acties (hierna “Acties”) op de Website organiseren. Deze Acties zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden en regels die op dat moment kenbaar zullen worden gemaakt. Door aan dergelijke Acties deel te nemen zul je aan die aanvullende voorwaarden en regels gebonden zijn.

16.2 Prijzen die tijdens deze Acties worden gewonnen moeten binnen een termijn van twee weken opgehaald worden bij degene die de Acties heeft geplaatst of bij een beheerder. Na een termijn van twee weken vervallen alle rechten die bij deze Acties horen en kunnen de prijzen niet langer opgehaald worden.

17 Internetveiligheid
Als je van plan bent de Website te gebruiken raden wij je aan meer informatie over veiligheid op internet te lezen.

18 Auteursrechtbeleid
Wij behouden ons het recht voor de toegang van een gebruiker tot de Website te beëindigen indien wij kennisnemen van het feit dat de activiteiten van die gebruiker inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en beëindigen de account van die gebruiker indien wij kennisnemen van meer dan één voorval. Als je van mening bent dat jouw auteursrechtelijk beschermde werk (of het werk van een derde die jou gemachtigd heeft namens hem te handelen) gekopieerd is op een wijze die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, verzoeken wij je een kennisgeving van inbreuk bij ons in te dienen (hierna “Kennisgeving”) door ons een mededeling te sturen die de volgende informatie bevat, in de volgorde als aangegeven in (i) t/m (x) hieronder:

(i) een verklaring dat je materiaal op de Website hebt aangetroffen dat inbreuk maakt op jouw auteursrecht (of het werk van een derde die jou gemachtigd heeft namens hem te handelen); (ii) een beschrijving van het werk waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt, met inbegrip van de aard van het werk en eventuele andere relevante details (zoals de titel en datum van publicatie); (iii) het land of de landen waar het auteursrecht geldt; (iv) een beschrijving van de manier waarop inbreuk is gemaakt op het werk waarop het auteursrecht rust; (v) een beschrijving van de plaats waarop het materiaal dat volgens jou inbreuk maakt zich op de Website bevindt (met inbegrip van een URL en/of screenshot); (vi) je adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat wij contact met je kunnen opnemen; (vii) de contactgegevens waarvan jij wilt dat wij die aan de vermeende inbreukmakende gebruiker verstrekken, zodat die rechtstreeks contact met je op kan nemen om te trachten de klacht op te lossen; (viii) een verklaring dat je te goeder trouw van mening bent dat er door de auteursrechthebbende (of door een derde die bevoegd is dat te doen namens de auteursrechthebbende) geen toestemming is verleend voor het betwiste gebruik van het werk en dit ook overigens niet wettelijk is toegestaan; (ix) een verklaring dat bovenstaande informatie in de kennisgeving juist is en dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen; en (x) een elektronische handtekening (eventueel een gescande kopie) van de auteursrechthebbende.

Zodra je de kennisgeving hebt afgerond met alle bovengenoemde informatie, kun je deze verzenden naar:
E-mail: [email protected]
Subject: Copyright Infringement Notification

Als je van mening bent dat materiaal dat je naar de Website hebt geüpload ten onrechte verwijderd is of dat het desbetreffende materiaal geen inbreuk maakt op de auteursrechten van een derde, kun je bij ons een tegenbericht (hierna “Tegenbericht”) indienen door een bericht te sturen naar het bovengenoemde adres, dat de volgende informatie bevat, in de volgorde als aangegeven in (I) t/m (IV) hieronder:

(I) specifieke details van het materiaal dat verwijderd is of waarnaar we de toegang onmogelijk hebben gemaakt en de bijbehorende locatie van dat materiaal; (II) je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat je contact aanvaardt van de persoon (of een gemachtigde vertegenwoordiger van die persoon) die bij ons de betreffende klacht heeft ingediend; (III) een verklaring dat je (te goeder trouw) van mening bent dat het bovengenoemde materiaal is verwijderd als gevolg van een vergissing of onjuiste identificatie van het te verwijderen materiaal; en (IV) een elektronische kopie van je handtekening (dit mag een gescande kopie zijn).

19 Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (gebruik van) de Website en deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij in het hiernavolgende anders bepaald.

20 Slotbepalingen
20.1 Als HabMoon een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, vormt dat geen afstand van dat recht of die bepaling.

20.2 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt in dat geval vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de inhoud en de bedoeling van de betreffende bepaling zoveel mogelijk benadert.

20.3 Je mag je rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden slechts aan een derde overdragen na onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

20.4 Je gaat er mee akkoord dat wij te allen tijde de rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden mogen overdragen aan een derde, en dat die derde onze aansprakelijkheden en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden op zich mag nemen. Indien dat gebeurt zullen wij je daarvan in kennis stellen.

20.5 De kopjes in deze Algemene Voorwaarden zijn gemakshalve toegevoegd en hebben geen juridische of contractuele werking.

20.6 Met uitzondering van de Gelieerde Ondernemingen die uitdrukkelijk als derden-begunstigden van deze gebruiksvoorwaarden beoogd zijn en elk van de bepalingen daarvan mogen afdwingen en elk van de rechten in dezelfde mate als wij mogen uitoefenen, zal niets in deze Overeenkomst een andere derde enig voordeel of het recht op afdwinging van bepalingen van deze Algemene Voorwaarden toekennen of beweren die toe te kennen.

20.7 Tenzij anders aangegeven, zijn alle vermelde bedragen verschuldigd in Euro en inclusief BTW.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 januari 2024